WAKE UP - PRESS RELEASE - APRIL 2024 - XENIOS POLIS