UNIHEAL+ Piloting Session organized by XENIOS POLIS in Athens - XENIOS POLIS