GREENO2, 1st Press Release, November 2023 - XENIOS POLIS