2nd TPM_ SENSES🖳 Athens, 11-12/11/2021 - XENIOS POLIS